Regulamin Sklepu internetowego atabi.pl

Definicje

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, po zaakceptowaniu Regulaminu.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.atabi.pl;

Sklep – sklep internetowy atabi.pl dostępny pod adresem www.atabi.pl prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia;

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATABI Katarzyna Łuszczak, z siedzibą Os. Czecha 52/2; 61-288 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822209209, REGON 363904111

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Umowa Zawarta na Odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu,

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określający Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy atabi.pl

prowadzący działalność pod adresem internetowym www.atabi.pl, prowadzony jest przez ATABI Katarzyna Łuszczak z siedzibą Os. Czecha 52/2; 61-288 Poznań; NIP 7822209209; REGON 363904111

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie urządzeń, oprogramowania oraz treści cyfrowych w postaci plików PDF dostępnych w Sklepie.

4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie wymagań technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci internetowej wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron www,

b. standardowy system operacyjny,

c. posiadanie aktywnego adresu e-mail,

d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.

3. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą Formularzu Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu.

4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący Zamówienia Konsument wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. wybór rodzaju płatności;

b. wybór miejsca wydania rzeczy;

c. dodanie do koszyka produktu;

d. wybór rodzaju dostawy;

e. złożenie w sklepie zamówienia, poprzez jego potwierdzenie.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

6. Zakupiony towar wysyłany jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura VAT), wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy, do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

7. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Dostawa i płatności

1. Dostawa zakupionego towaru następuje w sposób wybrany przez Kupującego:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- z odbiorem własnym w siedzibie Sprzedającego, tj. 61-288 Poznań Os. Czecha 52/2 
– od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00), dnia kolejnego po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca ponosi koszty dostawy zakupionego towaru zgodnie z cennikiem wybranej firmy kurierskiej

3. Kupujący dokonuje zapłaty za zakupiony towar w wybranej przez siebie formie:

- przelewem na konto bankowe Sprzedającego ING Bank Śląski S.A.: 05105015201000009235952737

- przy odbiorze przesyłki (jeżeli wybrano opcję dostawy „za pobraniem”) lub przy odbiorze własnym w siedzibie Sprzedającego.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

2. Kupujący ponosi koszty zwroty towaru we własnym zakresie.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący winien złożyć w formie pisemnej.

5. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej, na adres e-mail info@atabi.pl

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru zwróconego przez Kupującego oraz stwierdzenia, iż dotarł on do Sprzedającego w stanie nienaruszonym, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do Kupującego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.

Rękojmia

1. Sprzedający, na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

Reklamacje

1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące jakichkolwiek problemów z zakupionym towarem pod adresem: info@atabi.pl w godzinach pracy naszego sklepu (10:00-18:00), a także listownie pod adresem: ATABI Katarzyna Łuszczak, Os. Czecha 52/2; 61-288 Poznań

2. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, tj. uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w skutek użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz samodzielnie naprawiane.  

3. Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji jest jego dostarczenie na adres: ATABI Katarzyna Łuszczak, Os. Czecha 52/2; 61-288 Poznań

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany drogą listową lub mailową (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).  

5. Towar podlegający reklamacji powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego przedmiotu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.  

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży), co jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do załatwiania reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

5. Kwestie sporne rozwiązuje się w pierwszej kolejności na drodze postępowania polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Sprzedającego, tj. Sąd dla miasta Poznania.